Strategie

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU

APROBAT

Director,

Volosciuc Sorin Dan

STRATEGIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU

Discutată în Consiliul de Administrație din data de 08.09.2017

I.  POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC SIBIU

VIZIUNEA

Realizarea unui raport benefic între oferta de educaţie în cadrul comunităţii şi dezvoltarea economică durabilă, dezvoltarea unui învăţământ eficient şi flexibil, adaptat nevoilor comunităţii locale, în context european.

MISIUNEA

Valorificarea potenţialului aptitudinal al elevilor printr-un demers didactic modern şi eficient desfăşurat într-o şcoală atractivă, cu uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru a oferi şanse egale tuturor elevilor si asigurarea dezvoltării personale şi profesionale compatibile cu cerinţele comunităţii locale, pentru o integrare armonioasă pe piaţa muncii și în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru menținerea tradițiilor, promovarea inovarii, încurajarea și recompensarea  performanței.

La Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, calitatea este un obiectiv central al strategiei generale aorganizaţiei, această orientare fiind în concordanţă cu direcţiile de reformare aînvăţământului tehnic preuniversitar din Uniunea Europeană.Orientarea generală a organizaţiei privind calitatea revine managementului de la cel maiînalt nivel, care trebuie să se asigure că serviciile realizate de şcoală sunt corespunzătoarecerinţelor clienţilor şi continuu îmbunătăţite în scopul creşterii satisfacţiei clientului.

Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii școlii, sunt următoarele:

Ø  Colegiul Tehnic  Enrgetic Sibiu, instituţie de învăţământ preuniversitar, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a profilului de competenţe ale absolvenţilor prin proiectarea unor programe educaţionale adaptate continuu la cerinţele societăţii;

Ø  Accentul pe activitatea didactică, realizarea de proiecte în cadrul unor parteneriate cuorganizaţii din ţară şi din străinătate este o altă latură importantă a activităţii, cecontribuie la extinderea şi adecvarea competenţelor absolvenţilor la cerinţe noi, precum şi la perfecţionarea cadrelor didactice;

Ø  Beneficiarul final al serviciilor realizate de şcoală, programe educaţionale şi de cercetare, este societatea (prin organizaţiile angajatoare). Şcoala trebuie să evalueze satisfacţia firmelor angajatoare şi să le atragă sprijinul la îmbunătăţirea programelor de studiu prin dezvoltarea unor parteneriate cu organizaţiile din mediul economic şi social;

Ø  Calitatea proceselor educaţionale depinde şi de relaţiile cu elevii: şcoala trebuie să evalueze satisfacţia elevilor şi să asigure cadrul organizatoric şi metodele de participare eficientă a acestora la realizarea proceselor de instruire şi de evaluare şi la îmbunătăţirea acestora;

Ø  Nivelul serviciilor şcolii este în relaţie directă cu pregătirea, calificarea şi reputaţia ştiinţifică a cadrelor didactice. Colegiul Tehnic Energetic Sibiu trebuie să evalueze satisfacţia personalului şi eficienţa muncii şi să sprijine eforturile corpului didactic şi a întregului personal pentru perfecţionare.

Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii existent în şcoală.

II. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DEASIGURARE A CALITĂŢII

II.1 Asigurarea calității activităților, pentru consolidarea Colegiului Tehnic Energetic Sibiuca instituție de nivel național

Educația în învățământul tehnologic se desfășoară  într-un cadru concurențial din ce în ce mai accentuat, datorat pe de o parte creșterii ofertei de instruire și pe de altă parte, reducerii numărului de candidați. Dincolo de măsurile preconizate la nivel național pentru optimizarea acestei situații, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu  trebuie să asigure absolventilor în primul rănd competențe profesionale de înalt nivel. Acesta este rezultatul unor acțiuni orientate către îndeplinirea obiectivelor formulate de beneficiari (absolvent și angajator) care trebuie să se deruleze într-un sistem de asigurare a calității clar structurat și eficient.Pentru aceasta se impun o serie de acțiuni privind:

Ø  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității care va derula procedurile necesare desfășurării activității și care au fost supuse  aprobării Consiliului de administrație.

Ø  Eficientizarea mecanismelor de asigurare a calității la nivel de instituție, catedre, arii curriculare, compartimente etc. In evaluare, accentul se va pune pe calitatea proceselor de învățare/predare/instruire practică. Se va introduce în sistemul de evaluare și criteriul „absorbției absolvenților” pe piața muncii.

Ø  Evaluarea internă periodică a calității activităților didactice și științifice, la nivelul catedrelor, comisiei de formare și dezvoltare profesională, bazată pe indicatori formulați.

Ø  Utilizarea rezultatelor evaluării în eficientizarea activităților didactice, manageriale. In acest proces, elevii, ca beneficiari direcți, trebuie să fie activ implicați.

II.2. Integrarea Colegiului Tehnic Energetic Sibiuîn spațiul european al învățământului preuniversitar

Colaborarea inter-instituții la nivel european este un fapt real; pentru rezultate de anvergură și de durată este necesară armonizarea acțiunilor desfășurate de statele Uniunii Europene cu acțiunile la nivel național (adoptarea unei structuri a învățământului în concordanță cu cel european) și la nivel instituțional, care să ducă la rezultate concrete și viabile pe termen lungPentru aceasta sunt necesare:

Ø  Orientarea conținutului disciplinelor/disciplinelor opționale pentru a asigura absolvenților competențele necesare integrării pe piața europeană a muncii și educației.

Ø  Realizarea de proiecte educaționale în parteneriat cu institutții din țară și străinatate.

.

II.3. Cresterea eficienței și competitivității procesului didactic prin:

II.3.1. Creșterea competitivității

Diversificarea și flexibilizarea ofertei educaționale;

Ø  Modernizarea procesului didactic de predareînvățare prin dezvoltarea infrastructurii adecvata tehnologiilor informației și comunicării

Ø  Dezvoltarea bazei materiale prin atragerea de fonduri suplimentare (implicarea agenților economici, venituri proprii, comitetele de părinți prin sponsorizări, proiecte etc);

Ø  Perfecționarea sistemului de evaluare a elevilor prin diversificarea instrumentelor  de evaluare

II.3.2. Creșterea eficienței

Ø  Creșterea gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari a posturilor didactice

Ø  Numirea ca responsabili de comisii/catedre metodice a cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile de promovare, la standarde superioare;

Ø  Sprijinirea și stimularea cadrelor didactice pentru perfecționare și dezvoltarea profesională;

II.4  Implicarea activă a agenților economici, părinților, instituțiilor şi autorităților locale  în formarea profesională  a elevilor. În acest sens, se impun o serie de măsuri, dintre care:

Ø  Identificarea partenerilor, agenților economici, pentru a asigura formarea conform ofertei şcolare

Ø  Dezbateri cu agenții economici pe următoarele teme:

–          unităti de competență prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională

–          elaborare şi adaptarea de CDL-uri la condițiile locale

–          efectuarea instruirii practice a elevilor în cadrul unităților partenere;

–          organizarea de lecții tip „vizită didactică” pentru continua informare privind modernizarea şi retehnologizarea unităților economice;

–          susținerea şcolii cu sponsorizări financiare şi materiale;

Ø  Întocmirea planului operațional pentru rețele interne de colaborare;

Ø  Întocmirea planului operațional pentru reţele de colaborare între şcoli la nivel extern;

Ø  Organizarea acțiunilor cu caracter extraşcolar în parteneriat cu institutii şi organizații locale pe teme de: sănătate, cultură, drepturi ale copilului, ecologie, protecția mediului.

II.5. Adaptarea ofertei educationale la dinamica pietei muncii

Finalitatea procesului educațional constă în formarea de profesioniști capabili să se implice în progresul economic și social. Integrarea absolvenților pe piața muncii, valorificând competențele dobândite în anii de studiu, reprezintă  recunoașterea activității instituției. De aceea, este importantă dimensionarea și adaptarea ofertei educaționale oferită de Colegiul Tehnic Energetic Sibiu în conformitate cu previziunile pe termen mediu și lung privind dezvoltarea Regiunii Centrale, precum și cu cerințele de calitate și conținut exprimate de angajatori.

 Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

Ø  Elaborarea şi implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de pe piața muncii.

Ø  Elaborarea planului de şcolarizare 2016-2017 în corelație cu cererile pieței muncii.

Ø  Organizarea unei sesiuni de discuții cu  agenți economici parteneri vizând identificarea  nevoilor în ceea ce privește nivelul de calificare, abilitățile și competențele  absolvenților.

Ø  Dezvoltarea în instituție a unor acțiuni privind relația cu piața muncii și cu mediul de afaceri,  prin formarea unor rețele/parteneriate/protocoale instituționale;

Ø   Adaptarea specializărilor existente și extinderea ofertei educaționale, ținând seama de necesitățile de pe piața muncii și de strategia de dezvoltare economică și socială a  Regiunii Centrale.

Ø  Creșterea importanței și eficienței stagiului de practică la agenți economici parteneri care să contribuie efectiv la implicarea elevului în mediul în care va lucra, respectiv cu cerințele în domeniu.

Ø  Adaptarea conținutului disciplinelor pentru a stimula creativitatea, inovația și spiritul antreprenorial al elevilor;

Ø  Lărgirea ofertei educaționale sub forma învățământului profesional.

Ø  Întocmirea planului operaţional pentru activităţi de tranziţie de la şcoală la locul de muncă

Ø  Aplicarea procedurii de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, promoția 2016.

II.6. Dezvoltarea instituției  în relația cu mediul social și implicarea în viața comunității

Ø  Promovarea de parteneriate cu autoritațile locale și regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunității;

Ø  Organizarea de către colective din instituție de manifestări științifice, culturale, adresate comunității locale;

Ø  Dezvoltarea de colaborări cu agenții și autorități locale și regionale, încheierea unor parteneriate și convenții de colaborare;

Ø   Atragerea comunității locale/regionale în manifestări de popularizare a activităților instituției (activități artistice, simpozioane organizate de/în școală);

Ø  Popularizarea rezultatelor de excelență ale cadrelor didactice și elevilor prin mass-media și prin evenimente publice;

Ø  Transformarea paginii web a școlii în cartea de vizită a instituției noastre.

II.7. Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de parteneriat cu elevii și cu alți beneficiari ai procesului de învățământ

Ø  Implicarea activă și responsabilă a structurilor de conducere din instituție (Consiliul de administrație,  Consiliul profesoral, conducerile catedrelor și ariilor curriculare, conducerile serviciilor administrative, financiar-contabile, biblioteca) în formularea strategiei de dezvoltare a instituției și în actul decizional.

Ø  Reactualizarea Organigrameicu evidențierea detaliată a structurilor și a nivelurilor de decizie, inclusiv în planul calității educației, a relațiilor de colaborare și subordonare dintre structuri.

Ø  Discutarea programelor strategice și operaționale în structurile decizionale din școală și colaborarea cu elevii, părinții sau cu alți factori interesați.

Ø  Elaborarea anuală a unui Plan Operațional pentru materializarea Planului de Acțiune al Școlii și transpunerea operativă în practică, în consens cu realitățile fiecarei perioade

Ø  Stabilirea de responsabilități concrete și termene în implementarea Planului Operațional.

Ø  Creșterea autonomiei instituției în gestionarea resurselor și în aplicarea Planului Operațional.

Ø  Dezvoltarea unui sistem operativ, informatizat de comunicare curentă între structurile decizionale.

Ø  Comunicarea directă cu personalul instituției și elevi prin stabilirea unui program de audiențe și consiliere.

Ø  Promovarea imaginii instituției la nivel local, regional, național și internațional.

Ø  Dezvoltarea și permanenta actualizare a site-ului instituției astfel încât să favorizeze strângerea, administrarea și raportarea informațiilor în timp util

Ø  Comunicarea eficientă cu structurile ierarhice superioare de conducere, evaluare și acreditare.

Ø  Acțiuni concertate pentru realizarea obiectivelor privind trecerea de la un învățământ centrat pe profesor la un învățământ centrat pe elev și elaborarea acestui concept prin documente și acțiuni explicite.

II.8. Asigurarea calității vieții elevilor

Perioada din liceu  este o perioada de acumulari si reprezinta un moment important in formarea tinerilor ca specialisti si ca oameni. Una dintre responsabilitatile institutiei este de a asigura cadrul institutional necesar dezvoltarii, in randul tinerilor, a respectului pentru cunoastere si pentru munca; este necesara o evaluare a problemelor elevilor, a cerintelor si aspiratiilor acestora pentru a putea identifica (impreuna cu beneficiarii) caile optime de actiune.

Ø  Dezvoltarea unei infrastructuri IT (retele de calculatoare si conexiune la internet) in spatiile institutiei, la care elevii sa aiba acces o perioada cat mai mare de timp;

Ø  Organizarea optima a procesului didactic zilnic, cu respectarea programului de lucru si de pauza;

Ø  Imbunatatirea continua a bazei documentare din biblioteca scolii si a accesului la aceasta;

Ø   Organizarea cat mai eficienta a stagiilor de instruire practica, pentru completarea reala a programului de studiu si familiarizarea cu mediul in care vor lucra dupa absolvire;

Ø  Implicarea activa a elevilor in gasirea solutiilor de eficientizare a pregatirii profesionale;

Ø  Dezvoltarea unui sistem de consiliere si orientare pentru elevi;

Ø  Dezvoltarea si popularizarea in randul elevilor a activitatilor culturale, artistice si sportive organizate de scoala;

Ø  Sprijinirea logistica a activitatilor organizate de comitetul de elevi din institutie.

 II.9. Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar

        In vederea asigurarii  continuitatii in invatare si a asigurarii participarii tuturor elevilor la procesul educational, este necesară o evaluare a problemelor elevilor, a cerinţelor şi aspiraţiilor acestora pentru a putea identifica căile optime de acţiune. Activitatea de preîntâmpinare a eşecului şcolar este extrem de complexă. În realizarea ei este necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur, şcoala şi familia deţin prioritatea. Şi, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea, se impune derularea unor actiuni:

Ø       Alcătuirea şi actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar

Ø       Identificarea  cauzelor  absenteismului scolar

Ø       Perfecţionarea şi diversificarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, a calităţiiprocesului instructiv-educativ

Ø  Prevenirea/combaterea abandonului şcolar prin abordarea unor teme educative specifice în cadrul activităţilor de formare a cadrelor didactice

Ø  Prevenirea absenteismului/abandonului şcolar prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare.

Ø  Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar.

 III. MODALITĂTI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE  EVALUARE A CALITĂTII

Asigurarea calitătii în învătământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Național de Asigurare a Calitătii (CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a Calitătii (CCAC) pentru

educație şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese:

Ø  autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare)

Ø  monitorizarea internă

Ø  monitorizarea externă

Ø  inspecția de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecție pentru

            validarea externă a autoevaluării)

Asigurarea calității în învățământul profesional şi tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al

calitătii, având următoarele etape principale:

  Elaborarea planului de acțiune al şcolii (PAS) şi aprobarea de către Consiliul de Administrație al unitătii; acest document răspunde în termeni de dezvoltare instituțională priorităților regionale şi locale şi stabileşte prioritățile şcolii, cu precizarea obiectivelor propuse, a acțiunilor prin care se vor atinge aceste obiective şi cu stabilirea de termene şi responsabilități pentru fiecare acțiune.

‚  Monitorizarea internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitătii din şcoală, prin care se urmăreşte dacă acțiunile propuse în Planul de Acțiune al Școlii se desfăşoară conform calendarului propus, cu asumarea responsabilităților stabilite în PAS şi se evaluează procesul instructiv – educativ prin asisțente la ore. Monitorizarea internă permite identificarea imediată a dificultăților cu care se confruntă şcoala în atingerea obiectivelor stabilite sau care apar în procesul didactic curent la clasă şi identificarea unor soluții adecvate. Pe baza acestui proces continuu de monitorizare internă, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității  elaborează raportul de monitorizare internă.

ƒ  Elaborarea raportului de autoevaluare (RAEI) de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității şi transmiterea lui la ISJ Sibiu şi CNDIPT, în paralel cu inițializarea și completarea acestuia pe platforma dedicată.

„  Elaborarea Planului de îmbunătătire a calitătii de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi transmiterea lui la ISJ Sibiu spre avizare. Planul de îmbunătătire se realizează pe baza raportului de autoevaluare şi trebuie să  tină cont de posibilitătile reale ale şcolii de a-l îndeplini în anul şcolar următor.

…  Revizuirea Planului de Actiune al Şcolii, în concordanță cu planul de îmbunătățire a calitătii.

In cadrul Metodologiei de Evaluare a Calitătii Educatiei, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitătii din Colegiul Tehnic Energetic Sibiu îşi propune:

A.În domeniul planificării calitătii:

Ø  să stabilească măsuri pentru consolidarea culturii calității;

Ø  să creeze baze de date şi cunoştințe în domeniul asigurării calității care să permit autoevaluarea internă;

Ø  să identifice nevoile absolvenților, angajaților, comunității, ale propriului personal didactic

            şi administrativ şi ale elevilor.

BÎn domeniul controlului calitătii:

Ø   să elaboreze metodologii de evaluare a activităților din Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, conform criteriilor şi practicilor europene în domeniul calității;

Ø   să analizeze şi să evalueze performantele actuale;

Ø   să verifice şi să evalueze programele de învățământ;

Ø   să interpreteze rezultatele, respectiv să stabilească abaterile de la standardele stabilite;

Ø   să identifice oportunitătile pentru actiuni corective;

Ø   să coordoneze analizele în domeniul asigurării calitătii;

CÎn domeniul îmbunătățirii calității:

Ø  să evidentieze necesitatea de îmbunătătire;

Ø  să asigure implementarea strategiei şi politicilor pentru îmbunătătirea continuă a calitătii

            proceselor de predare şi învătare;

Ø  să stabilească şi să inițieze acțiuni corective şi preventive;

Ø  să asigure feed-back-ul din partea elevilor;

Ø  să asigure feed-back-ul din partea angajatorilor;

Ø  să propună evaluări interne şi evaluări externe;

Ø  să publice materiale privind asigurarea calitătii la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

Ø  să prezinte recomandări privind asigurarea calității în Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

III. INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ ACALITĂTII

Procedurile pentru calitate se aplică în cazul tuturor activităților desfăşurate în cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu: administrație; Consiliul  de Administrație şi Consiliul Profesoral; admiterea; predarea şi învățarea; evaluarea elevilor; rețele de colaborare între şcoli; rețele de colaborare la nivel extern; relațiile cu societatea.

  (1) Administrarea se realizează pe baza planurilor de management strategic elaborate anual  (Plan Operațional) și al Planului de Acțiune al Școlii (PAS) şi aprobate de Consiliul de Administrație al  Colegiului Tehnic Energetic Sibiu

 (2) Procesul de predare – învățare se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate având în vedere următoarele componente: programe de studiu; managementul procesului de predare – învătare; strategia de predare, resursele de învățare.

  (3) Evaluarea elevilor se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate, avându-se           în vedere utilizarea unor metode echitabile de evaluare, corecte şi fiabile, precum şi reglementarea şi comunicarea  modalitătilor de examinare şi  a obiectivelor evaluării.

  (4) Relatiile cu societatea, retelele de colaborare între şcoli funcționează pe baze contractuale prin stabilirea de parteneriate.

IV. MODALITĂTI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A  CALITĂȚII

Avându-se în vedere descriptorii de performanță din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calității îmbunătățirea calității se face prin:

Ø  evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităților comisiei înperioada anterioară desfăşurării întâlnirii;

Ø  evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului;

Ø  elaborarea Planurilor de îmbunatățire conform metodologiei şi avându-se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluareRAEI;

Ø  elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitățile membrilor  personalului pentru asigurarea calității în învătământ;

Ø  planul de îmbunătățire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acțiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de îmbunătățire şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a acțiunilor.

Ø  planul de măsuri remediale cu obiective clare pentru întreaga şcoală.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢLOR PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

An școlar 2017 -2018

Denumirea activitățiiFrecvențaLUNA
SeptOctNovDecIanFebMarAprMaiIunIul
Completarea comisiei C.E.A.C. X
Întocmirea planului operaţionalAnualX
Reactualizarea regulamentelorşi a unor proceduriAnualXX
Planificarea activităţilorAnualXX
Stabilirea  stilurilor de învăţare la eleviAnualXX
Evaluare iniţialăAnualX
Monitorizarea planurilor de  acțiune  pentru imbunătățirea rezultatelor școlareBilunarXXXXX
Întocmirea planurilormanageriale ale comisiilor/catedrelor şi ale fişelor deatribuţii membrilorcomisiilor/catedrelorAnualX
Aplicarea chestionarelorperiodicXXX
Diseminarea informatiilor referitoare la documentele si procedurile specifice XXX
Predarea rapoartelor deactivitate ale comisiilor/catedrelor/compartimentelorSemestrialXX
Predarea rapoartelor deactivitate ale cadrelordidactice/cadrelor didacticeauxiliareSemestrialXX
Autoevaluarea activităţiicomisiilor/ catedrelor/compartimentelor şi cadrelordidactice  /cadrelor didacticeauxiliareAnualX
Predarea planificărilorcalendaristiceSemestrialXX
Portofoliile cadrelor didactice (unităţi  de învăţare, proiecte, statistici)LunarXXXXXXXXXXX
Portofoliile elevilorPeriodicXXXXX
Observarea lecţiilor şicompletarea fişelor deobservaţiiLunarXXXXXXXXXXX
Monitorizareafrecvenţei participăriila programele de învăţareLunarXXXXXXXXXXX
Monitorizarea   absenteismuluiLunarXXXXXXXXXXX
Monitorizarea completăriidocumentelor şcolare (cataloage, caietul dirigintelui, condică)PeriodicXXXX
Monitorizareaprogresului şcolarSemestrialXXXX
Completarea fişelor demonitorizare privindimplementarea principiilor de calitatePeriodicXXXX
Evaluarea finalăAnualXX
Raport de inspecţieAnualX
Raport de autoevaluarefinal pe anul şcolar anteriorAnualX
Plan de îmbunătăţireAnualX
Selectarea, păstrarea şiverificarea materialelor şi a dovezilorLunarXXXXXXXXXXX
Verificareadocumentelor oficialeTrimestrialXXXX
Monitorizarea prezenţei la ore a profesorilorLunarXXXXXXXXXXX

Coordonator CEAC