Regulament

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU

Regulament CEAC

An școlar 2017-2018

Aprobat în Consiliul de Administrație al școlii din data de 08.09.2017

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A

COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor din Legea Învăţământului nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea 87/2006 privind aprobarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calității,

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemului de Management al calităţii din Colegiul Tehnic Energetic Sibiu și are ca scop:

a)    delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice

b)    stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;

c)    stabilirea relaţiilor între structurile existente şi cele create de implementarea Sistemului de Management  al Calităţii.

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE STRATEGICE ALE CEAC

Art. 3. Obiectivele strategice ale CEAC sunt:

a)    Implementarea unui sistem de management al calităţii corelat cu obiectivele strategice ale Planului de acțiune al școlii, care să permită: planificarea → realizarea → monitorizarea → evaluarea → revizuirea (intervenţia preventivă- corectivă) → îmbunătăţirea continuă a calităţii.

b)    Asigurarea cadrului optim pentru o instruire de calitate şi a egalităţii şanselor la instruire şi educaţie.

c)    Să asigure protecția beneficiarilor direcți și indirecți în raport cu programele de studiu/instruire și activitățile extracurriculare desfășurate de Colegiul Tehnic Energetic Sibiu și partenerii acestuia.

CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formata din 8 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

Cu excepția coordonatorului în componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se găsesc:

a)    3 cadre didactice

b)    1 reprezentant al elevilor

c)    1 reprezentant al consiliului local

d)    1 reprezentant al părinților

e)    1 reprezentant al sindicatului

(2)  Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(3)  Alegerea membrilor CEAC se realizează după următorul algoritm

a.    Criteriile de selecție pentru membrii CEAC sunt profesor titular, calificativul foarte bine pe ultimii 3 ani, nu are cazier judiciar.

b.    Depunerea candidaturii cadrelor didactice

c.    Alegerea reprezentanților cadrelor didactice de face de către Consiliul profesoral prin vot secret

d.    Directorul instituției emite decizia de înființare a CEAC

(4)  Durata unui mandat este de 4 ani. Revocarea din funcție a membrilor CEAC se realizează la propunerea motivată a coordonatorului CEAC și aprobată de Consiliul profesoral sau la cererea motivată a membrului respectiv aprobată de Consiliul profesoral.

(5)  Poziția CEAC în organigrama instituției este următoarea:

Oval:       CA

CAPITOLUL IV – ATRIBUŢIILE CEAC

Art. 5. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)    Realizează planul operațional al CEAC, în acord cu PAS-ul CTES + strategia de asigurare a calității elaborată de CA și îl supune aprobării Consiliului de administrație.

Nr. crt.ObiectiveActivitățiResurseTermenResponsabilitateIndicatori de realizare
1.           
2.           

b)    Elaborează şi coordonează aplicarea:

                      i.        metodelor de lucru (analiza documentelor, observația, brainstorming, benchmarking, diagrame Ishikawa, etc)

                    ii.        instrumentelor (chestionare, ghiduri interviu, rapoarte monitorizare, proceduri operaționale, regulamente, manual calitate, ghiduri de bună practică, etc.),

și constituie propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară, conform legislației în vigoare și cu  aprobarea  consiliul de administrație;

c)    Elaborează anual, până la data de 10 septembrie, un raport de autoevaluare privind calitatea educației în Colegiul Tehnic Energetic Sibiu. Raportul de autoevaluare este înaintat spre aprobare consiliului de administrație și este adus la cunoştinţa consiliului profesoral și a tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul instituției. Structura RAEI este în conformitate cu legislația în vigoare. Nivelul de realizare a indicatorilor de performanłă, conform standardelor de acreditare și de evaluare periodică (HG  nr. 21/2007) și standardelor de referință (HG nr. 1534/2008)

d)    Formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației și implementează măsurile aprobate.

e)    Diseminează informaţiile cu privire la cultura calităţii.

f)     Oferă consultanță angajaților din CTES privind evaluare și asigurarea calității în CTES.

g)    Pregătește documentația necesară pentru autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea unor noi niveluri/specializări.

h)    Coopereaza cu ARACIP, cu alte agenții si organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.

CAPITOLUL V –  REGLEMENTAREA FUNCȚIONĂRII CEAC

Art. 6. Activitatea CEAC se desfășoară respectȃnd umătoarele norme

a.    Şedinţele ordinare ale CEAC se desfăşoară, de regulă,  lunar; în perioada de elaborare a documentelor CEAC şi a raportului anual cu o frecvenţă mare (la circa două săptămâni).

b.    Iniţiativa de convocare o are, în mod obişnuit coordonatorul CEAC, dar poate aparţine şi la 1/3 din membrii CEAC. Demersul privind convocarea şedinţei devine operativ după stabilirea tematicii şi a datei.

c.    Data şi tematica şedinţei se anunţă prin convocator cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia. Calea de comunicare este convocator sau e-mail.

d.    Şedinţele CEAC sunt legitime doar dacă cel puţin 3/5 din membrii CEAC sunt prezenţi.

e.    Şedinţele sunt conduse de către coordonatorul CEAC, iar în absenţă de înlocuitorul acestuia.

f.      Discuţiile în cadrul şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul de a întrerupe sau de a îngrădi luările de cuvânt.

g.    Conţinutul luărilor de cuvânt se consemnează în registrul cu procese verbale ale CEAC. Secretarul CEAC scrie procesele verbale. Registrul se păstrează la sediul CEAC. Procesele verbale sunt semnate de către persoana care conduce şedinţa şi de către membrii CEAC.

h.    CEAC ia decizii în chestiuni de competenţa ei şi stabilește– în cadrul şedinţelor – persoanele responsabile de aplicarea deciziilor. Dacă există divergenţe de păreri, deciziile se supun la vot. Pentru adoptarea unei decizii este necesară majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Dacă cel puţin 1/3 din membrii prezenţi solicită procedura de vot secret, atunci deciziile se vor adopta cu vot secret.

i.      Deciziile CEAC, vor fi înaintate de către coordonatorul CEAC după caz directorului instituției, Consiliului de Administrație sau Consiliului Profesoral

Art. 7.  Pentru realizarea standardelor prevăzute de lege CEAC colaborează cu :

(1)  Managerii/directorii Colegiului Tehnic Energetic Sibiu pentru revizuirea PAS, planurilor operaționale și implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității.

(2)  Responsabilii de arie curriculară/comisie, împreună cu care trebuie să asigure:

a.    Calitatea activităților didactice/instruire practică și a activităților extracurriculare conform procedurilor elaborate,

b.    Îmbunătățirea metodelor și instrumentelor de evaluare,

c.    Participarea cadrelor didactice la activitățile de perfecționare, conform legilor în vigoare

d.    Îmbunătățirea activității metodice și științifice,

e.    Planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale,

f.      Îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate.

(3)  Administratorul financiar, administratorul de patrimoniu, secretarul șef care sunt responsabili pentru îndeplinirea indicatorilor calității conform standardelor și legilor în vigoare.

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE

Art. 8. Coordonatorul CEAC răspunde de:

  1. informarea Consiliului de Administrație asupra activității CEAC,
  2. medierea relațiilor CEAC cu conducerea școlii, responsabili de arie curriculară/catedră și ai comisiilor care funcționează în școală conform deciziilor directorului instituției.etc 
  3. colaborarea cu toate persoanele implicate și interesate  de calitatea actului educațional din Colegiul Tehnic Energetic Sibiu.

Art. 9. Controlul activității CEAC și implicit a sistemului de evaluarea și asigurare a calității se asigură prin intermediul Sistemului de control managerial intern sau prin evaluări externe (ISJ, MEN, ARACIP)

Art. 10. Modificarea prevederilor prezentului regulament este de competenţa Consiliului de Administrație.